KTLTC

การปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการและประชุมผู้ปกครอง

วัน พุธ ที่ ๒๑ ก…

แนวการปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

หมายเหตุ : นักเร…

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการและมอบสื่อ Speed English ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ …

คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าเยี่ยมชมและเป็นขวัญกำลังใจกับ นักเรียน นักศึกษา ระหว่างการสอบประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

ระหว่างวันที่ 12…

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพแรงงานต่างด้านมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานต่างด้าวเข้าสู่สถานประกอบการภายใต้นโยบายแรงงานคุณภาพอาชีวศึกษาสู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันพุธ ที่ …

ีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๙ ก…

นายวิโรจน์ ธิมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน

วันพฤหัสบดี ที่ …

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

วัน พฤหัสบดี ที่…