KTLTC

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (กลุ่มวิชาพลศึกษา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาพละศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ผ่านการรับรองคุณภาพจาก สมศ

ประกาศ เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรม จัดตั้งธนาคารคุณธรรม

ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารคุณธรรม

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

แผนพัฒนาการจัดกา…

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

รายละเอียดการรับ…